Kwaliteit, Milieu en VCA

Kwaliteitsbeleid

Een belangrijk instrument

De directie ziet het kwaliteitsbeleid als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers:

 • Pijlers van het beleid zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het managementsysteem als geheel;
 • Het beleid is in overeenstemming met de ISO 9001 norm en is volledig verwerkt in het managementsysteem;
 • Voldoen aan de geldende wet-, en regelgeving;
 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens het beleid en het managementsysteem werken om zo het noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven;
 • Ons beleid wordt periodiek herzien en aangepast als bepaalde ontwikkelingen dat nodig maken doch tenminste één keer per drie jaar.

De directie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering, bewaking en besturing van het vastgestelde kwaliteitsbeleid en zal deze om de drie jaar herzien.

Het beleid kent de volgende doelstellingen:

 • Het voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving;
 • Het werken volgens de richtlijnen zoals gesteld in de laatst geldende ISO 9001 norm;
 • Het realiseren van de genoemde doelen welke jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld door het management.

Rijswijk, september 2020

Namens de directie van de Blue Groep
Jan Radder

Milieubeleid

Een primaire verantwoordelijkheid

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu. De directie beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.

De directie streeft blijvend naar beheersing van de milieubelasting en vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van het management en als een taak van iedere medewerker. Het meten van de vooruitgang op het gebied van milieu wordt uitgevoerd door middel van een monitoringsprogramma.

Tenslotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem:

 • Pijlers van het managementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van milieuprocessen gericht op het verlagen en het doelbewust verwijderen van de afvalstroom;
 • Daarnaast zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle milieuprocessen en continue verbetering van het managementsysteem en organisatie als geheel;
 • Het managementsysteem is in overeenstemming met de ISO 14001 norm en is volledig verwerkt in het systeem;
 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het noodzakelijk geachte milieuniveau te handhaven;
 • Voldoen aan de geldende wet-, en regelgeving;
 • Een integraal onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend milieuzorgsysteem, afgestemd op de huidige activiteiten, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving, aanverwante eisen en de norm ISO 14001 als uitgangs­punten dienen.

De directie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering, bewaking en besturing van het vastgestelde milieubeleid en zal deze om de drie jaar herzien.

Het beleid kent de volgende doelstellingen:

 • Het voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving;
 • Het werken volgens de richtlijnen zoals gesteld in de laatst geldende ISO 14001 norm;
 • Het realiseren van de genoemde doelen welke jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld door het management.

Rijswijk, september 2020

Namens de directie van de Blue Groep
Jan Radder

VCA-beleid

Werken op een veilige manier

De directie verklaart dat haar beleid erop gericht is te voldoen aan de voorwaarden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zoals omschreven in de VCA- versie 2017 en de gestelde eisen van opdrachtgevers. Het streven is de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en derden te waarborgen door optimaal veilige arbeidsomstandigheden te bereiken waardoor het welzijn van medewerkers en derden zoveel als mogelijk wordt bevorderd.

Het beleidsdoel is om zoveel mogelijk bescherming te bieden aan individuele personen om persoonlijk letsel te voorkomen en om materiële en milieuschade te voorkomen. Bij ongevallen met verzuim wordt er beoordeeld of de medewerker aangepast werk kan verrichten. Als dit mogelijk is dan wordt er aangepast werk aangeboden.

Ongevallen en incidenten zijn ongewenst, dit moet zo veel mogelijk voorkomen worden door de directie, het personeel en de eventueel onderaannemers.

Om dit voor elkaar te krijgen zal de directie samen met het personeel aandacht geven aan het verbeteren van situaties die:

 1. onveilig, dus onverantwoord zijn;
 2. de gezondheid bedreigen;
 3. het milieu onnodig belasten.

De voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid is onderwerp van reguliere overleggen in de organisatie, alsmede in het vertegenwoordigend overleg. Het streven binnen de organisatie is om continu verbetering te bereiken op gebied van VGM.

Dit houdt o.a. in dat de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen zonder kosten voor werknemers beschikbaar worden gesteld en dat deze gratis worden onderhouden. Tevens zullen werknemers worden geschoold in de algemene principes van veilig werken. Daarnaast zullen de medewerkers worden geschoold met betrekking tot specifieke gevaren in hun functie. Werkzaamheden zullen dusdanig worden gepland en uitgevoerd dat risicovolle activiteiten zoveel mogelijk worden beperkt.

Daarnaast streven wij continu naar een verbetering van het beleid en de uitvoering op het gebied van VGM. Daarvoor worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd.

De directie maakt dit beleid en de daaruit volgende afspraken in de organisatie bij alle medewerkers bekend, waarbij alle medewerkers een gelijke verantwoordelijkheid dragen voor het beperken van ongevallen binnen onze organisatie. Teneinde het veiligheidsbeleid en de doelstellingen te realiseren richt de directie zich op een blijvend stimuleren van de motivatie van alle medewerkers.

De directie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering, bewaking en besturing van het vastgestelde veiligheidsbeleid en zal deze om de drie jaar herzien.

Rijswijk, september 2020

Namens de directie van de Blue Groep
Jan Radder

 

Copyright © 2021 · Blue Holding BV