Kwaliteit en Milieu

Kwaliteitsbeleid

Een belangrijk instrument

De directie van Blue Groep ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers.

Pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem als geheel, om zo eenduidig voor de klant te zijn en te voldoen alle eisen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Blue Groep is in overeenstemming met de ISO 9001-norm en is volledig verwerkt in het managementsysteem.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het binnen Blue Groep noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven.

Rijswijk, januari 2018

Namens de directie
Jan Radder

Milieubeleid

Een primaire verantwoordelijkheid

Blue Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu. Blue Groep beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.

Blue Groep streeft blijvend naar beheersing van de milieubelasting en vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van het management en als een taak van iedere medewerker. Het meten van de vooruitgang op het gebied van milieu wordt uitgevoerd door middel van een monitoringsprogramma.

Tenslotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief zorgsysteem.

Pijlers van het zorgsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van milieuprocessen gericht op het verlagen van de CO2 uitstoot.

Daarnaast zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle milieuprocessen en continue verbetering van het zorgsysteem en organisatie als geheel.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het binnen Blue Groep noodzakelijk geachte milieuniveau te handhaven.

Rijswijk, januari 2018

Namens de directie
Jan Radder

Copyright © 2019 · Blue Holding BV